Regulamin sklepu internetowego ZYCHAR.PL

Sklep internetowy działający pod adresem www.zychar.pl prowadzi działalność w zakresie sprzedaży burt do przyczep oraz związanych z nimi akcesoriów.

Właścicielem sklepu jest:

ZYCHAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS: 0000924367 NIP: 9182178670 Regon: 520053548

Z siedzibą przy:

ul. Rolna 4

23-400 Biłgoraj

Tel.: 84 307 01 01

e-mail: biuro@zychar.pl

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.zychar.pl, warunki sprzedaży oferowanych przez Sprzedawcę towarów oraz zakres odpowiedzialności z nią związanej. Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i odbywa się wyłącznie w zakresie i na zasadach w nim określonych.

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa;

Konsument – konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Sklepu Internetowego www.zychar.pl;

Sprzedawca (Usługodawca) – właściciel Sklepu internetowego tj.

ZYCHAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS: 0000924367 NIP: 9182178670 Regon: 520053548 Adres: ul. ROLNA 4, 23-400 BIŁGORAJ


Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.zychar.pl;

Sklep internetowy (Sklep, Serwis)  – serwis internetowy dostępny pod adresem https://zychar.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

Towar  (Produkt) - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ZYCHAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000924367 NIP: 9182178670 Regon: 520053548 Adres: ul. ROLNA 4, 23-400 BIŁGORAJ Biłgoraj a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025);

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145);

Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem www.zychar.pl, składania Zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych Towarów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu i przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 3. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w zakładce „Regulamin” znajdującej się w stopce Serwisu oraz pod adresem: https://zychar.pl/sklep/regulamin
 4. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących, minimalnych wymagań technicznych:

  1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub,

  2. Mozilla Firefox w wersji 3.8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,

  3. Google Chrome w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,

  4. Safari w wersji 5.1 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

  5.  Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli,

  6. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.

 2. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym możliwe jest po dokonaniu rejestracji i założeniu Konta w Sklepie internetowym lub jednorazowo, jako gość, bez konieczności rejestracji. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne.

 3. Składając zamówienie jako gość Klient potwierdza zapoznanie się treścią niniejszego Regulaminu. Po wybraniu produktów i zaznaczeniu opcji zakupu jako gość konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 4. Klient może założyć Konto po prawidłowym wypełnieniu stosownego formularza rejestracyjnego. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło, w razie korzystania z pozostałych funkcjonalności Sklepu (w szczególności dokonania zakupu wraz z dostawą) należy podać dodatkowe niezbędne dane. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Klient zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.

 5. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie transakcje, które zostały wykonane z wykorzystaniem jego loginu oraz hasła, chyba że informacje o loginie lub haśle zostały ujawnione osobie trzeciej nie z winy Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem. Klient zobowiązuje się dochować wszelkich starań, aby zabezpieczyć login oraz hasło przed ujawnieniem nieuprawnionym osobom trzecim.

 6. Informacje podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki.

 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 8. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez szkodliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, robaki czy konie trojańskie. Aby uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest zaopatrzenie sprzętu w program antywirusowy i aktualizowanie go, instalując jego najnowsze wersje.

§ 4 Dane osobowe

 1. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

 2. Administratorem Danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych Użytkowników, w tym Kupujących, korzystających z Usług jest Sprzedawca.

 3. Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia. Brak podania danych osobowych Użytkownika w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska, lub nazwy, miejsca wydania rzeczy i numeru telefonu stanowić będzie przeszkodę w zawarciu Umowy. W innym zakresie podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne. W zakresie przesyłania treści marketingowych na życzenie Użytkownika, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przesyłania tych treści.

 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu:

  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług,

  2. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,

  3. w przypadku dokonania zakupu Towarów, dane osobowe są również gromadzone w dokumentacji rachunkowej i tym samym będą przetwarzane w celu prowadzenia rachunkowości Sprzedawcy,

  4. w przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Sprzedawcy, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są również w celu przesyłania mu takich treści.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:

  1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z takich usług,

  2. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,

  3. w przypadku dokonania zakupu Towarów – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Sprzedawcy, polegającego na prowadzeniu rachunkowości. Obowiązek ten wynika w szczególności powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

  4. w przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Sprzedawcy – niezbędność przetwarzania danych do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, tj. do realizacji działań marketingowych dotyczących Sprzedawcy.

 6. Dostęp do danych osobowych Użytkownika będą mieć pracownicy Sprzedawcy, podwykonawcy, podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy (tj. usługi księgowe, IT i wsparcia technicznego, jak również archiwizacji i niszczenia dokumentów), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, jak również podmioty dokonujące dostawy zamówionych Towarów, w zakresie niezbędnym do wykonania tej dostawy, a także podmioty, przy pomocy których Zamawiający dokonuje płatności za Towary. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.

 7. Okresy przechowywania danych osobowych Użytkowników są następujące:

  1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – są przechowywane przez okres korzystania przez Użytkownika z tych usług zgodnie z Regulaminem. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług;

  2. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jak również w celu prowadzenia rachunkowości Sprzedawcy – są przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,

  3. Dane osobowe przetwarzane w celu przesyłania treści marketingowych – są przechowywane przez 3 lata od momentu otrzymania żądania zaprzestania wysyłania treści marketingowych. Wówczas dane osobowe Użytkowników będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.

 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

  2. w przypadku, w którym Użytkownik wyrazi chęć otrzymywania treści marketingowych dotyczących Sprzedawcy – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 9. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

§ 5 Składanie zamówień oraz zawarcie umowy sprzedaży

 1. W Sklepie prowadzona jest sprzedaż Towarów przy wykorzystaniu sieci Internet.

 2. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Sklepu www.zychar.pl przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

 3. Przed złożeniem zamówienia Klient może dokonać rejestracji w Sklepie lub dokonać zamówienia jako gość.

 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zgoda Klienta na treść Regulaminu, a także podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dokonać wyboru zamawianego Towaru poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka. W trakcie składania Zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „zamów" Klient ma możliwość modyfikacji zarówno w zakresie wprowadzonych danych jak i wybranych Towarów. Ponadto Klient obowiązany jest do wyboru sposobu dostawy oraz płatności, a także adresu doręczenia oraz ewentualnie danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT.

 6. Złożone zamówienia widoczne są w „historii zamówień'" w zakładce „moje konto" dostępnej na stronie internetowej Sklepu dla Klientów posiadających konto.

 7. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego Zamówienia do momentu rozpoczęcia jego realizacji poprzez kontakt z obsługą Sklepu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 8. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta wysyłana jest wiadomość na wskazany adres e-mail o otrzymaniu Zamówienia przez Sprzedawcę.

 9. Sklep www.zychar.pl zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru. W przypadku braku towaru w magazynie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany ze wskazaniem przewidywanego czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może bez konsekwencji zrezygnować z zamówienia bądź zrezygnować tylko z Towaru, który wydłuża czas zamówienia.

 10. Sklep www.zychar.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów znajdujących się w sklepie lub zmiany ich cen. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Towarów będących w trakcie realizacji zamówienia.

 11. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu ostateczną informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, w treści zgodnej z Regulaminem.

§ 6 Realizacja zamówień

 1. Realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Zamówienia będą realizowane maksymalnie w ciągu 1 - 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy zwykle to 1 - 2 dni roboczych. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji klient zostanie niezwłocznie o tym poinformowany.

 3. Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez Klienta na Zamówieniu.

 4. W momencie składania Zamówienia Kupujący wybiera sposób dostawy. Sposób dostawy nie może zostać zmieniony w wypadku potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Sklep.

 5. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

  1. podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;

  2. braku możliwości podjęcia kontaktu z Klientem pod podanym w Zamówieniu numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej w okresie realizacji Zamówienia;

  3. nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta;

  4. obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę.

 6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Sklep zawiadomi o tym Klienta w terminie nieprzekraczającym 7 dni od zawarcia umowy oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Zawiadomienie to zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail.

 7. Sprzedający dokłada należytej staranności, aby treść oferty jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w sklepie internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

§ 7 Dostawa towarów

 1. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Kupujący w momencie składania Zamówienia. Towary dostarczane są za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub dostawy przez Sprzedającego.

 2. Czas dostawy zależy od rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Termin realizacji zamówienia to od 1 - 3 dni roboczych

 3. W przypadku wyboru sposobu płatności poprzez przelew bankowy towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego.

 4. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

 5. Klient po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sklepem i uzgodnieniu terminu może odebrać towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy:
  ul. Rolna 4, 23-400 Biłgoraj
 6. Koszty wysyłki Zamówienia ponosi Klient. Koszty dostawy Produktów określa cennik dostępny na stronie internetowej Sklepu. Dodatkowo, koszty dostawy są wskazywane w czasie składania Zamówienia.

 7. W momencie przekazania towaru przewoźnikowi Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane w Zamówieniu.

 8. Klient odbierając przesyłkę z Zamówieniem od Kuriera, powinien sprawdzić stan przesyłki.

 9. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania Sprzedawca zaleca sporządzić protokół szkody w obecności Kuriera oraz powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela spedytora (firmy kurierskiej) Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

 10. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Kupujący potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru.

 11. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy.

 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru lub realizacji Zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

 13. W przypadku nieodebrania przesyłki, zamawiający ponosi koszt ponownej dostawy.

§ 8 Płatności

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.

 2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są kwotami netto. W trakcie składania zamówienia do ceny doliczany jest podatek VAT. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje pełną informację dotyczącą ceny, z wyszczególnieniem kwoty netto i brutto.

 3. Do każdego zakupu dołączany jest paragon lub (na życzenie Klienta) Faktura VAT.

 4. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

  a.) przelewem na numer konta bankowego
  b.) osobiście gotówką podczas odbioru towaru u pracownika firmy kurierskiej,
  c.) poprzez szybką płatność internetową za pośrednictwem serwisu payU (e-transfer, e-przelewy),
  d.) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego.

 5. Dane do przelewu bankowego:
  Odbiorca: ZYCHAR TRADE Sp. z o.o.
  KRS: 0000924367 NIP: 9182178670 Regon: 520053548 Adres: ul. ROLNA 4, 23-400 BIŁGORAJ
  Nr rachunku: 80 1020 5385 0000 9402 0172 4384
  Bank: PKO BP
  Tytuł przelewu: Imię i nazwisko Klienta, numer i data zamówienia.

 6. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur korygujących w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail.

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ZYCHAR TRADE Sp. z o.o. ul. ROLNA 4, 23-400 BIŁGORAJ lub na adres e-mail: biuro@zychar.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór jest dostępny na stronie sklepu (WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i przesłania go zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru zawartej w Sklepie Internetowym.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zwrócony na adres:  ZYCHAR TRADE Sp. z o.o. ul. Rolna 4, 23-400 Biłgoraj

 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedający nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  7. zawartej w drodze aukcji publicznej;

§ 10 Gwarancja

 1. Towary oferowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, Sprzedawcy lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie Produktu na stronie sklepu i oświadczeniu gwarancyjnym.

 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju towarów oraz producenta lub importera.

 3. Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od gwaranta.

 4. Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

 5. Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 6. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

§ 11 Reklamacje

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć konsumentowi towary, które są zgodne z Umową sprzedaży, nieuszkodzone, w zamówionych ilościach oraz zgodne z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na stronie lub w materiale o Produkcie w momencie składania Zamówienia.

 2. W zakresie objętym postępowaniem reklamacyjnym, Sprzedający odpowiada na zasadzie rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru zgodnie z art. 577 i nast. Kodeksu cywilnego. 

 3. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest niezgodność Towaru z zawartą Umową, co oznacza w szczególności iż:

  1. towar nie nadaje się do zwykłego używania, 

  2. towar nie posiada odpowiednich właściwości jakie winien posiadać zgodnie z zawartą Umową, 

  3. towar utracił cechy właściwości przydatności do użycia w okresie gwarantowanym przez Sprzedającego,

  4. został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym,

  5. jest własnością osoby trzeciej, 

  6. jest obciążony prawem osoby trzeciej, 

  7. jego korzystanie lub rozporządzanie jest ograniczone decyzją lub orzeczeniem właściwego organu. 

 4. Sprzedający odpowiada wobec Klienta za jakikolwiek brak zgodności Produktu z wyżej wskazanymi elementami.

 5. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży Sprzedający zobowiązuje się do przywrócenia Produktu do stanu zgodnego z Umową Sprzedaży w drodze naprawy lub wymiany lub do rozwiązywania umowy w odniesieniu tych Produktów.

 6. Kupujący może żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim wypadku Sprzedający zaproponuje inne rozwiązanie i niezwłocznie powiadomi o nim Klienta. Klient wobec zaistniałej sytuacji będzie uprawniony do zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, łącznie z możliwością skorzystania z obniżenia ceny oraz odstąpienia od Umowy, przy spełnieniu przesłanek z pkt 7 i 8. 

 7. Klient może żądać odstąpienia od Umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny.

 8. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient zobowiązany jest do określenia kwoty, o którą pierwotna cena ma być obniżona. 

 9. Reklamację można złożyć pisemnie lub pocztą elektroniczną.

 10. W celu realizacji przysługujących uprawnień Klient może skorzystać zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o zgłoszonej reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: (POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY)

  - imię i nazwisko Kupującego,
  - nazwę towaru, - datę zakupu,
  - opis usterki oraz miejsce i datę jej wystąpienia,
  - żądania reklamacyjne,
  - datę dostarczenia przesyłki przez kuriera. a. przyczynę złożenia reklamacji;
  - podpis oraz aktualne dane składającego reklamację ze wskazaniem poprawnego adresu.

 11. Sprzedający rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w razie jego przekroczenia reklamacją uznaje się za uznaną. 

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji  i dochodzenia roszczeń.

 2. Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.

 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w siedzibie powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do których zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 13 Polityka prywatności

 1. Strona internetowa Sklepu wykorzystuje dla sprawniejszego działania pliki cookie (tzw. ciasteczka). 

 2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

  a) Pliki cookie sesji,
  b) Pliki cookie preferencji i ustawień,
  d) Pliki cookie analityki

 3. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

  a) uwierzytelnianie Użytkownika w serwisie i zapewnienie sesji Użytkownika w serwisie:
  - utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  - optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Serwis;
  b) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
  c) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

 4. Stosowane przez Sklep cookies są bezpieczne dla osób korzystających z Serwisu. 
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 5. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 9. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.09.2020 r.

 2. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji e-sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

 3. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Konto Klienta w Sklepie internetowym zostanie usunięte.

 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

 6. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności:

  - Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145);
  - Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287);
  - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).
Wczytuję ...