Site Loader
Rozsiewacze nawozów - jak radzić sobie z problemami technicznymi

Rozsiewacze nawozów są urządzeniami umożliwiającymi równomierne rozprowadzenie nawozów na polach uprawnych. Ich prawidłowe działanie gwarantuje właściwy wzrost roślin i ma wpływ na maksymalizację plonów. Dlatego niezbędne jest odpowiednie przygotowanie rozsiewaczy do pracy, a także – gdy zajdzie taka potrzeba – usunięcie usterek. Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane problemy z rozsiewaczami nawozów oraz sposoby ich rozwiązywania.

 

ROZSIEWACZE NAWOZÓW – PROBLEMY Z ROZSIEWANIEM

W tej części naszego opracowania przedstawiamy objawy wadliwego działania rozsiewaczy oraz sposoby poprawy efektywności ich pracy polegające na odpowiednim ustawieniu podzespołów i czyszczeniu dysz.

Problem 1. Nierównomierne rozprowadzanie nawozów

Nierównomierne rozprowadzanie nawozu prowadzi najczęściej do nierównego wzrostu i rozwoju roślin. Odbija się to na efektach uprawy. Poniżej przedstawiamy sposób postępowania, który pomoże zlikwidować ten problem.

1.1. Rozsiewacze nawozów – kalibracja

Ustawienie rozsiewacza

Aby zapewnić równomierne rozprowadzenie nawozu, rozsiewacz musi być dokładnie ustawiony. Należy dostosować szerokość roboczą oraz prędkość obrotową łopatek rozsiewających w zależności od typu i granulacji stosowanego nawozu.

Przeprowadzenie testu kalibracyjnego

Test kalibracyjny najlepiej wykonać na płaskiej i twardej powierzchni. Rozprowadź folię lub zbierz nawóz na płachcie, aby zmierzyć ilość rozsianego nawozu i sprawdzić, czy jest ona zgodna z zaleceniami dotyczącymi dawek na hektar.

Dostosowanie dawek nawozu

Na podstawie wyników testu kalibracyjnego dostosuj ustawienia rozsiewacza, aby uzyskać pożądaną dawkę nawozu. Pamiętaj, że każdy rodzaj nawozu może wymagać innych ustawień. Ustalenie dawek w rozsiewaczu nawozów jest bardzo ważnym elementem efektywnego zarządzania uprawami, pozwalającym na optymalne dostarczanie składników odżywczych potrzebnych roślinom. Precyzyjne dawkowanie nawozu nie tylko wspomaga wzrost roślin, ale również minimalizuje negatywny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie nadmiaru nawozów, które trafiają do wód gruntowych. Oto, jak można dostosować dawki nawozu w rozsiewaczu:

 • ustal potrzebną dawkę nawozu na podstawie potrzeb roślin, rodzaju nawozu oraz zaleceń agronomicznych. Dawki mogą się różnić w zależności od rodzaju uprawy, stanu gleby i celów nawożenia,
 • przeprowadź kalibrację rozsiewacza. Rozsiewacze nawozów powinny być skalibrowane w celu precyzyjnego dostosowania dawek nawozu. Regulacji przepustowości, czyli ilości nawozu wypuszczanego na jednostkę powierzchni. dokonuje się przy pomocy pokrętła lub suwaka. Rozsiej nawóz na określonej, niewielkiej powierzchni i zmierz ilość użytego nawozu. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy dokonane przez Ciebie ustawienia są właściwe i czy dawki są zgodne z założeniami. To moment, w którym powinieneś, jeśli zachodzi taka potrzeba, dokonać ewentualnej korekty ustawień.

1.2. Rozsiewacze nawozów – kontrola i czyszczenie dysz

Regularnie sprawdzaj dysze rozsiewacza pod kątem zatykania się i uszkodzeń. Użyj odpowiednich narzędzi do czyszczenia dysz, aby usunąć z nich wszelkie zanieczyszczenia. Należy to robić sukcesywnie, zwłaszcza po użyciu nawozów, które mają tendencję do zbrylania się. Czyszczenie dysz w rozsiewaczu nawozów jest ważnym elementem konserwacji, który zapewnia dobre funkcjonowanie urządzenia i efektywność rozprowadzania nawozów. Oto kroki, które należy podjąć, aby skutecznie to robić:

 • wyłącz rozsiewacz i upewnij się, że wszystkie elementy mechaniczne i elektryczne pozostają zabezpieczone przed rozpoczęciem czyszczenia. Rozsiewacze nawozów napędzane przez ciągnik należy od niego odłączać,
 • opróżnij zbiornik z wszelkich pozostałości nawozu. To ważne, by nawóz nie zbrylał się i nie zatykał dysz oraz innych części rozsiewacza,
 • przepłucz zbiornik wodą, aby usunąć resztki nawozu,
 • zdemontuj dysze zgodnie z instrukcją obsługi. Dysze można łatwo odkręcić ręcznie lub przy użyciu prostego narzędzia,
 • przemyj dysze wodą– możesz użyć zwykłej wody, aby dokładnie je wypłukać lub – jeśli takie są zalecenia producenta – dodaj specjalistycznych środków czyszczących. W przypadku mocniejszych zabrudzeń zastosuj miękką szczoteczkę,
 • sprawdź przepustowość dysz– upewnij się, że dysze nie są zablokowane i że przepływa przez nie swobodnie woda,
 • zamontuj dysze z powrotem w rozsiewaczu. Sprawdź, czy prawidłowo je zamocowałeś,
 • przeprowadź test funkcjonowania rozsiewacza, aby upewnić się, że nawóz jest rozprowadzany równomiernie i nie występują żadne przecieki.

 

Problem 2. Niewłaściwy zasięg rozprowadzania nawozu

Źle ustawiony zasięg rozprowadzania nawozu powoduje jego nierównomierną aplikację na powierzchni gleby. Przedstawiamy metody regulacji tego zasięgu.

2.1. Rozsiewacze nawozów – regulacja prędkości obrotowej łopatek

Prędkość obrotowa łopatek rozsiewających ma zasadnicze znaczenie dla zasięgu i równomierności rozprowadzania nawozu. Należy ją ustawić zgodnie z zaleceniami producenta dla danego typu nawozu. Proces ten może różnić się w zależności od typu rozsiewacza, jednak istnieją ogólne zasady, które należy stosować:

 • Regulacja mechaniczna. W rozsiewaczach nieposiadających elektronicznego systemu sterowania regulacja prędkości obrotowej łopatek jest związana z prędkością jazdy ciągnika oraz ustawieniami przekładni rozsiewacza. Prędkość obrotowa łopatek może być zatem regulowana przez:
 • zmianę biegów na ciągniku– zwiększenie lub zmniejszenie prędkości jazdy ciągnika decyduje o prędkości obrotowej łopatek,
 • dostosowanie ustawień przekładni niektóre modele pozwalają na ręczną zmianę ustawień przekładni rozsiewacza, co bezpośrednio wpływa na prędkość obrotową łopatek.
 • Regulacja elektroniczna. Nowocześniejsze rozsiewacze nawozów, zwłaszcza te wyposażone w elektroniczne systemy sterowania, umożliwiają precyzyjną regulację prędkości obrotowej łopatek za pomocą panelu kontrolnego. Możliwe opcje regulacji obejmują:
 • ustawienia predefiniowane– użytkownik może wybrać jedno z sugerowanych ustawień prędkości obrotowej, dostosowanych do konkretnych rodzajów nawozów,
 • ustawianie manualne– możliwość ręcznego dostosowania prędkości obrotowej łopatek przy pomocy pokręteł lub przycisków na panelu kontrolnym.
 • Przeprowadzenie testu. Po dokonaniu regulacji prędkości obrotowej łopatek, ważne jest przeprowadzenie testu rozrzutu. Najlepiej zrobić to na otwartej przestrzeni, na ograniczonej powierzchni, aby móc ocenić zasięg rozsiewania.

 

ROZSIEWACZE NAWOZÓW – USTAWIANIE KĄTA ŁOPATEK

Kąt, pod którym łopatki rozsiewają nawóz, wpływa na jego rozkład na powierzchni gleby. Zbyt płaski może powodować skupienie nawozu w pobliżu rozsiewacza, podczas gdy zbyt stromy skutkuje nadmiernie szerokim rozrzutem. Należy dostosować kąt nachylenia, aby uzyskać optymalne rozprowadzenie nawozu na całej szerokości roboczej maszyny. Zawsze zacznij od dokładnego przeczytania instrukcji obsługi rozsiewacza nawozów. Producent zwykle podaje szczegółowe informacje na temat regulacji kąta nachylenia łopatek, w tym zalecane ustawienia dla różnych typów nawozów i warunków pracy. Oto kolejność wykonywania poszczególnych czynności:

 • Wyłączenie maszyny. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek regulacji upewnij się, że maszyna jest wyłączona i odłączona od ciągnika, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas regulacji.
 • Dostęp do łopatek. W zależności od konstrukcji rozsiewacza, może być konieczne otwarcie obudowy lub dostęp do łopatek możliwy jest z zewnątrz. W niektórych modelach okazuje się to proste, w innych może być potrzebne użycie prostych narzędzi.
 • Regulacja kąta. Sposób regulacji kąta nachylenia łopatek odbywa się w zależności od rodzaju rozsiewacza:
 • mechaniczna regulacja– są to śruby regulacyjne lub zaciski, które pozwalają na zmianę kąta łopatek. Należy poluzować je, ustawić łopatki pod żądanym kątem, a następnie dokręcić, aby zablokować łopatki w nowej pozycji. W razie braku takiej możliwości łopatkę trzeba wymienić na nową.
 • hydrauliczne lub elektroniczne systemy regulacji– w nowocześniejszych modelach kąt nachylenia łopatek może być regulowany za pomocą panelu kontrolnego, co pozwala na dokładne i szybkie dostosowanie ustawień bez konieczności bezpośredniej interwencji mechanicznej.
 • Sprawdzenie i testowanie. Po regulacji kąta nachylenia łopatek zaleca się przeprowadzenie testu rozsiewu na niewielkim obszarze, aby zweryfikować zasięg i równomierność rozprowadzania nawozu. W razie potrzeby powtórz proces w celu uzyskania najbardziej optymalnych rezultatów.

Nierównomierne rozprowadzanie nawozu – wnioski

Nierównomierne rozprowadzanie nawozu może być skutecznie zminimalizowane poprzez:

 • dokładną kalibrację rozsiewacza,
 • regularną kontrolę i czyszczenie dysz,
 • precyzyjne ustawienie prędkości obrotowej i kąta nachylenia łopatek rozsiewających.

Każdy z tych kroków wymaga uwagi i regularności, aby zapewnić najlepsze warunki dla wzrostu i rozwoju roślin.

 

ROZSIEWACZE NAWOZÓW – ELEMENTY NAJBARDZIEJ NARAŻONE NA AWARIE

Zatykanie się rozsiewacza

Zatykanie się rozsiewacza nawozami, zwłaszcza tymi o wysokiej wilgotności lub zbrylającymi się, jest często występującym problemem. Aby zapobiec temu zjawisku, należy:

 • przechowywać nawozy przed ich użyciem w suchym magazynie,
 • regularnie czyścić komponenty rozsiewacza, szczególnie po zastosowaniu nawozów higroskopijnych, a także w ostateczności
 • zastosować rozsiewacz zaopatrzony w odpowiednie mechanizmy zapobiegające zbrylaniu.

Uszkodzenia elementów rozsiewacza

Uszkodzenia mechaniczne, takie jak pęknięcia, zgięcia łopatek rozsiewających czy zużycie łożysk, mogą wpływać na funkcjonalność i efektywność rozsiewacza.

Rozsiewacze nawozów są narażone na uszkodzenia mechaniczne wskutek intensywnego użytkowania, ekspozycji na korozję oraz wpływu środowiska pracy. Niektóre części urządzenia bywają najbardziej podatne na awarie i zużycie. Oto one:

 • łopatki rozsiewające, bezpośrednio narażone na działanie nawozów i mechaniczne obciążenia podczas pracy. Ulegają zużyciu, pęknięciom lub zniekształceniom, co wpływa na równomierność rozsiewu nawozu,
 • dysze i otwory wyrzutowe służą do kierowania przepływem nawozu. Często ulegają zatykaniu, zwłaszcza przy użyciu nawozów o wysokiej wilgotności lub skłonności do zbrylania. Zanieczyszczenia i korozja są również problemami, które wpływają na ich właściwe funkcjonowanie,
 • przekładnia rozsiewacza, odpowiedzialna za napęd mechanizmu rozsiewającego. Ulega uszkodzeniu z powodu zużycia, nieprawidłowego użytkowania lub braku smarowania. Usterki przekładni objawiają się trudnościami w pracy maszyny lub całkowitym jej zatrzymaniem,
 • elementy łączące rozsiewacz z ciągnikiem ulegają deformacjom lub zużyciu. Regularne obciążenia i naprężenia podczas pracy w terenie prowadzą do luzowania lub pęknięć tych komponentów,
 • koła i opony rozsiewacza, zwłaszcza w modelach z napędem kołowym, są narażone na mechaniczne uszkodzenia, przebicia oraz naturalne zużycie gumy. Nieodpowiednie ciśnienie w oponach również przyspiesza ich zużycie,
 • systemy hydrauliczne i pneumatyczne występują w nich wycieki lub inne uszkodzenia elementów, takich jak węże, złącza czy cylindry hydrauliczne,
 • zbiornik nawozu ulega korozji, szczególnie jeśli regularnie jest narażony na działanie wilgoci i agresywnych chemicznie nawozów. Pęknięcia i dziury w zbiorniku są problemem, który wpływa na skuteczność pracy rozsiewacza.

Regularne przeglądy i odpowiednia konserwacja, a także wymiana uszkodzonych części na nowe to istotne działania dla przedłużenia żywotności rozsiewacza nawozów i minimalizacji ryzyka uszkodzeń mechanicznych. Dbałość o czyszczenie, smarowanie oraz sprawdzanie stanu technicznego poszczególnych elementów po każdym użyciu pomagają zapobiegać awariom i utrzymać urządzenie w dobrym stanie technicznym.

 

Problemy z regulacją dawek nawozów

Trudności z dokładną regulacją dawek nawozu mogą prowadzić do ich nadmiernego lub niewystarczającego rozprowadzenia.

Rozwiązanie: 

 • dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi i przeprowadzenie kalibracji urządzenia przed rozpoczęciem pracy,
 • w przypadku urządzeń sterowanych elektronicznie zalecana jest aktualizacja oprogramowania lub kalibracja czujników.

Korozja i zużycie materiałowe

Długotrwałe ekspozycje na nawozy, zwłaszcza te chemiczne, mogą powodować korozję i inne uszkodzenia materiałowe.

Rozwiązanie: 

 • regularne czyszczenie rozsiewacza po każdym użyciu,
 • stosowanie farb ochronnych lub innych środków zapobiegających korozji.

Problemy z oświetleniem i oznakowaniem

Nieprawidłowe lub uszkodzone oświetlenie oraz oznakowanie rozsiewacza może prowadzić do problemów z bezpieczeństwem, zwłaszcza podczas pracy w godzinach wieczornych lub wczesnych porannych.

Rozwiązanie: 

Regularne sprawdzanie i wymiana uszkodzonych elementów oświetleniowych oraz upewnienie się, że oznakowanie jest czytelne i zgodne z przepisami.

Rozsiewacze nawozów są kluczowym elementem technologii rolniczej, a ich prawidłowa eksploatacja i konserwacja znacząco wpływają na efektywność upraw.

 • Regularne przeglądy,
 • odpowiednia konserwacja,
 • wymiana uszkodzonych części oraz
 • dostosowanie się do zaleceń producenta,

to podstawowe kroki, które pomogą w unikaniu większości problemów.

 

CZĘŚCI ZAMIENNE DO ROZSIEWACZY NAWOZÓW W SKLEPIE ZYCHAR.PL

Nasz sklep oferuje szeroki asortyment części zamiennych do rozsiewaczy nawozów różnych marek. W ofercie szczególne miejsce zajmują produkty polskich firm, które królują na naszych polach. Zaliczyć do nich należy następujące rozsiewacze nawozów:

Lej to rozsiewacze nawozów produkowane przez firmę BOMET, polskiego producenta maszyn rolniczych z wieloletnią tradycją. Produkcja rozsiewacza Lej rozpoczęła się w latach 90. XX wieku, zyskując popularność dzięki jego prostocie i niezawodności. Najważniejszymi cechami tej maszyny jest łatwość obsługi, niewielkie rozmiary oraz precyzyjne dozowanie nawozu.

Rozsiewacze nawozów Kos stworzone zostały przez firmę UNIA, jednego z największych polskich producentów maszyn rolniczych. Historia produkcji tego modelu sięga początku XXI wieku, kiedy to UNIA wprowadziła Kosa na rynek jako wszechstronny i trwały rozsiewacz. Charakterystyczne cechy maszyny to duża pojemność zbiornika, zaawansowany system regulacji dawki nawozu oraz solidna konstrukcja.

Brzeg to rozsiewacze nawozów wyprodukowane przez polską firmę SIPMA, która ma długą historię w produkcji maszyn rolniczych, sięgającą lat 60. XX wieku. Model Brzeg pojawił się na rynku na początku lat 2000, zdobywając uznanie dzięki swojej efektywności i precyzji. Najważniejsze cechy tej maszyny to nowoczesny system dystrybucji nawozu, trwałość materiałów oraz łatwość w konserwacji.

Rozsiewacze nawozów RCW 3 produkowane są przez METAL-FACH, firmę znaną z innowacyjnych rozwiązań w zakresie maszyn rolniczych. Produkcja modelu RCW 3 rozpoczęła się w latach 80. XX wieku, kiedy to METAL-FACH wprowadził go na rynek jako wytrzymały i wszechstronny rozsiewacz. Główne jego cechy to duża pojemność, możliwość równomiernego rozsiewu na dużej powierzchni oraz solidna konstrukcja zapewniająca długą żywotność.

 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych do odwiedzenia sklepu zychar.pl. Gwarantujemy szybką dostawę części zamiennych oraz ich wysoką jakość!

 

Zobacz pozostałe wpisy
Przygotowanie maszyn rolniczych do zimy
Przygotowanie maszyn rolniczych do zimy

Chcąc zapewnić sprawność maszyn rolniczych w kolejnym sezonie trzeba je oczyścić, zakonserwować i odpowiednio garażować przez okres zimy. Wydaje się, Czytaj więcej

Prasy zwijające SIPMA
Prasy zwijające SIPMA

Maszyny rolnicze są dzisiaj powszechnie wykorzystywane zarówno w niewielkich, jak i w dużych gospodarstwach rolnych. Zazwyczaj po skoszeniu zbóż na Czytaj więcej

Kombajny do zbierania ziemniaków – budowa i zasada działania
ziemniaki

Kombajny do ziemniaków umożliwiają jednoetapowy i szybki zbiór oraz znaczne ograniczenie pracy ręcznej. Maszyna pozwala na wykopanie ziemniaków, oddzielanie bulw Czytaj więcej

Glebogryzarki ciągnikowe i ogrodowe
Glebogryzarki ciągnikowe i ogrodowe

Glebogryzarki przeznaczone są do przemieszczania oraz spulchniania wszelkiego typu gleby. Maszyna w pewnym stopniu zastępuje jednocześnie pracę pługa, kultywatora i Czytaj więcej

Farby ftalowe o szerokich zastosowaniach
Farby Ftalowe ZYCHAR

Farby ftalowe (alkidowe) należą do najczęściej stosowanych typów farb. Popularność ta bierze z niskiej ceny i - dzięki zmienianiu proporcji Czytaj więcej

Żarówki halogenowe w samochodach, ciągnikach i pojazdach roboczych
Żarówki halogenowe

Wynalezienie żarówki halogenowej stało się prawdziwą rewolucją w technice motoryzacyjnej, mającą wpływ na sposoby oświetlenia m.in. pojazdów i maszyn rolniczych. Czytaj więcej

Rodzaje pługów stosowanych w rolnictwie
pług obrotowy rolniczy

Pługi zawieszane Pługi przeznaczone są do podorywek oraz orek siewnych i przedzimowych. Zapewniają one prawidłową pracę na polach płaskich i Czytaj więcej

Optymalizacja eksploatacji brony talerzowej. Praktyki serwisowe
brona-talerzowa

Brona talerzowa, będąca ważnym elementem efektywnej uprawy roli w nowoczesnym rolnictwie, wymaga szczególnego podejścia serwisowego, aby utrzymać jej funkcjonalność na Czytaj więcej

Krzyżak wału napędowego. Do czego służy i jak działa?
Krzyżak wału 34x106.50 smarowanie centralne Waryński-65188

Wielu użytkowników samochodów stosowanie krzyżaków uważa za nieco przestarzałe. Mimo to z przegubami wału nadal mamy do czynienia np. w Czytaj więcej

Podstawowe informacje o wałach przegubowo-teleskopowych
wal-przegubowo-teleskopowy-1210-1900mm-1890nm-sprzeglo-cierne-1700nm-ce-2020-seria-9r-warynski zychar

Wały przegubowo-teleskopowe przenoszą moment obrotowy z ciągnika na maszynę. Dzieje się to przez połączenie dwóch podzespołów: WOM, czyli wału odbioru Czytaj więcej

Odzież robocza w gospodarstwie rolnym
Odzież robocza w gospodarstwie rolnym

Ubrania robocze w rolnictwie powinny być dostosowane do czynników pogodowych, rodzaju wykonywanych czynności i pory roku. Odzież ta musi być Czytaj więcej

Łożyska toczne. Co należy o nich wiedzieć?
Łożyska toczne. Co należy o nich wiedzieć?

Łożyska toczne są szeroko stosowane i służą do obracania wałów w wielu różnych maszynach, takich jak rowery, samochody, silniki elektryczne, Czytaj więcej

Rozrzutniki obornika w rolnictwie i nie tylko
Rozrzutniki obornika w rolnictwie

Rozrzutnik pełni ważną rolę w procesach nawożenia i ulepszania jakości gleby. Jego prosta konstrukcji sprawia, że części do tego urządzenia Czytaj więcej

Części zamienne do maszyn rolniczych – jak dobrać odpowiednie?
Części zamienne do maszyn rolniczych – jak dobrać odpowiednie

Spis treści Wybór części zamiennych Specyfikacja techniczna Dostępność na rynku Odpowiednie dopasowanie Podstawowe parametry maszyny Porównanie jakości ofert Wybieranie najlepszych Czytaj więcej

Pierścienie uszczelniające typu oring i simering
Pierścienie uszczelniające typu oring i simering

Uszczelnienia są bardzo ważnymi elementami w konstrukcji wielu maszyn oraz urządzeń. Mają za zadanie przede wszystkim zapewnić szczelność połączenia dwóch części Czytaj więcej

Co warto wiedzieć o alternatorze?
Co warto wiedzieć o alternatorze?

Akumulator w pojeździe bez odpowiedniego ładowania szybko stałby się bezużyteczny. Za ciągłą dostawę prądu odpowiedzialny jest alternator. W tym artykule Czytaj więcej

Przyczyny najczęstszych awarii rozruszników
Przyczyny najczęstszych awarii rozruszników

Chyba każdy zna to nieprzyjemne uczycie, gdy po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie dzieje się nic, albo słuchać jedynie metaliczne Czytaj więcej

Awarie alternatorów w ciągnikach rolniczych
alternator

Jaka jest rola alternatora w silnikach spalinowych? Silniki spalinowe, w tym również te stosowane w ciągnikach rolniczych, korzystają głównie z Czytaj więcej

Smary, czyli sposób na bezawaryjność maszyn rolniczych
Smary, czyli sposób na bezawaryjność maszyn rolniczych

Przestoje w działaniu urządzeń skutkują opóźnieniami w produkcji. Warto więc dbać o jakość i właściwy dobór środków smarnych, aby mogły Czytaj więcej

Łańcuchy rolkowe – co warto o nich wiedzieć?
Łańcuchy rolkowe - co warto o nich wiedzieć?

Łańcuchy rolkowe to najczęściej stosowany w urządzeniach mechanicznych sposób przenoszenia napędu, cieszący się opinią elementów o wysokiej trwałości. Ich konstrukcja Czytaj więcej

Części siewników rolniczych najczęściej ulegające uszkodzeniom. Sposoby minimalizowania ryzyka awarii
Części siewników rolniczych

Części siewników rolniczych są narażone na różnorodne uszkodzenia w wyniku regularnego użytkowania, warunków terenowych oraz wpływu czynników atmosferycznych. Poniżej omawiamy Czytaj więcej

Podstawowe informacje o pompach zębatych
Pompa hydrauliczna zębata (do przyczepy leśnej) PA3-46FS9ESC 45.5cm3/obr Waryński

Pompy zębate są pompami rotacyjnymi, których działanie polega na zmianie objętości cieczy roboczej znajdującej się między cylindrem pompy, a zębatką Czytaj więcej

Siłowniki hydrauliczne
siłownik hydrauliczny

Siłowniki hydrauliczne nazywane są silnikami hydrostatycznymi. Ich zadanie polega na wprawienie w ruch tłoczyska za pomocą energii powstałej pod wpływem ciśnienia Czytaj więcej

Przewodnik po złączach hydraulicznych
kolanko hydrauliczne

Złączki hydrauliczne wykorzystuje się w każdej instalacji, w której pracuje lub przepływa ciecz. Potrzebne są zarówno w domowych instalacjach wodnych i Czytaj więcej

Prostowniki wspomagające rozruch pojazdów

Prostowniki to urządzenia, które służą do zmiany napięcia prądu z przemiennego na napięcie stałe. Właściciele samochodów znają je najczęściej pod nazwą Czytaj więcej

Filtry hydrauliczne w ciągnikach i maszynach rolniczych
Filtry hydrauliczne w ciągnikach i maszynach rolniczych

Filtry hydrauliczne pełnią ważną funkcję w każdym układzie hydraulicznym. To dzięki nim mamy pewność, że nie dostają się do niego pyły Czytaj więcej

Krótki przewodnik po elektrodach otulonych
elektroda-rutylowa-4mm

Spawanie elektrodami otulonymi, zwane metodą MMA, należy do technik elektrycznych łukowych, w których łuk spawalniczy jarzy się między topliwą elektrodą Czytaj więcej

Gaśnice w pojazdach i gospodarstwach rolnych
Gaśnice w pojazdach i gospodarstwach rolnych

Nie trzeba nikogo kierującego się zdrowym rozsądkiem przekonywać, że posiadanie gaśnicy w samochodzie, ciągniku czy kombajnie rolniczym jest niezbędnym wyposażeniem Czytaj więcej

Co warto wiedzieć o oleju hydraulicznym w maszynach rolniczych?
olej agrifarm

Olej hydrauliczny w ciągnikach i maszynach rolniczych pełni kilka istotnych funkcji, takich jak smarowanie, chłodzenie i przenoszenie energii. Stosowany jest Czytaj więcej

Rozsiewacz nawozów „Kos” wciąż na polach
Rozsiewacz nawozów "Kos" wciąż na polach

W dziejach mechanizacji rolnictwa pojawiają się czasem konstrukcje, które pomimo swojego wieku nadal zachowują swoją skuteczność. Jednym z takich przykładów Czytaj więcej

Co trzeba wiedzieć wybierając opony do maszyny rolniczej?
Co trzeba wiedzieć wybierając opony do maszyny rolniczej ?

Na rynku istnieje duży wybór różnego rodzaju opon przeznaczonych do maszyn rolniczych. Różnią się one między sobą pod wieloma względami. Czytaj więcej

Wybieramy podkład gruntujący do metalu
podkład gruntujący

Metal jest materiałem bardzo wytrzymałym, jednak aby wykonane z niego powierzchnie znajdowały się w dobrym stanie, wymagają odpowiednich zabiegów. Największe Czytaj więcej

Lampy ostrzegawcze „koguty”. Stosowanie w maszynach rolniczych
Lampy ostrzegawcze koguty. Stosowanie w maszynach rolniczych

Ciągniki i maszyny rolnicze są często wyposażane w lampy dodatkowe, które ułatwiają eksploatację sprzętu. Jedną z najpopularniejszych jest pomarańczowe światło błyskowe, Czytaj więcej

Wszystko co trzeba wiedzieć o filtrach oleju
Wszystko co trzeba wiedzieć o filtrach oleju

Filtr olejowy to jeden z podstawowych elementów, dzięki którym eksploatować możemy pojazd długo i bezpiecznie. Regularna wymiana jest nie tylko Czytaj więcej

Najskuteczniejsze metody ochrony roślin przed chorobami
ochrona roślin

Spis treści Sposoby na naturalną ochronę Zastosuj czosnek i cebulę Użyj ekonomicznych środków Stwórz korzystne warunki dla roślin Kontrola szkodników Czytaj więcej

Filtry powietrza – skuteczna ochrona silników maszyn rolniczych i ciągników
filtr powietrza c-360

Filtr powietrza to element, o którym posiadacze ciągników i maszyn rolniczych często zapominają. Jak istotny to podzespół i jak ważną funkcję spełnia Czytaj więcej

Co to jest farba poliuretanowa?
Co to jest farba poliuretanowa?

Farby poliuretanowe zostały wynalezione w latach trzydziestych dwudziestego wieku i do dziś cieszą się dużą popularnością. Takie emalie tworzą trwałe Czytaj więcej

Małe i ważne, czyli kilka słów o bezpiecznikach samochodowych
Małe i ważne, czyli kilka słów o bezpiecznikach samochodowych

Mimo, że postęp technologiczny w motoryzacji jest ogromny, a stosowana w autach elektronika coraz bardziej skomplikowana, to nad jej bezpieczeństwem Czytaj więcej

Siewniki – maszyny niezbędne w rolnictwie
Siewniki - maszyny niezbędne w rolnictwie

Siewniki to jedne z najważniejszych maszyn rolniczych. Służą do wysiewania nasion zbóż i roślin przemysłowych. Znacząco przyczyniają się do usprawnienia Czytaj więcej

Najważniejsze informacje o talerzówkach
Najważniejsze informacje o talerzówkach

Brony talerzowe to niezwykle ważne urządzenia wykorzystywane w rolnictwie. Bronowanie wykonuje się bezpośrednio po orce w celu wyrównania gleby oraz polepszenia Czytaj więcej

Odczytujemy oznaczenia na oponach do ciągników rolniczych
Odczytujemy oznaczenia na oponach do ciągników rolniczych

Oznaczenia na oponach do ciągników różnią się od systemu stosowanego w ogumieniu do aut osobowych. Wielu właścicielom tych pojazdów sprawia Czytaj więcej

Resory piórowe – co warto o nich wiedzieć?
Resory piórowe - co warto o nich wiedzieć?

Rеѕоrу ріórоwе tо nајѕtаrѕze rоzwіązаnie ѕtоѕоwаne do dnia dzisiejszego w niektórych typach pojazdów. W autach osobowych zastąpione zostały przez amortyzatory, Czytaj więcej

Sprężyny gazowe w maszynach rolniczych 
Sprężyny gazowe w maszynach rolniczych 

Urządzenia wykorzystujące energię sprężonego gazu, określane jako siłowniki gazowe lub sprężyny gazowe, to bezobsługowe elementy pojazdów i maszyn rolniczych. Dostosowane do Czytaj więcej

Jak zamontować układ wspomagania kierownicy w Ursusie C-330? Krótka instrukcja
ursus c 330

Ursus C-330, mimo upływu lat, wciąż jest często używany w wielu gospodarstwach. Jego cechy, takie jak lekkość i zwinność sprawiają, Czytaj więcej

Budowa, funkcje i rodzaje Trzypunktowego Układu Zawieszenia (TUZ)
Trzypunktowy układ zawieszenia

Trzypunktowy Układ Zawieszenia jest prostą konstrukcją, która umożliwia połączenie (zagregowanie) z ciągnikiem niezbędnych do pracy na polu maszyn rolniczych i Czytaj więcej

Autor: ZYCHAR